Condiții generale pentru participarea la concurs cu ocuparea funcțiilor vacante

  • au cetățenia Republicii Moldova;
  • au cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
  • cunosc limba romănă scris și vorbit;
  • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
  • au stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
  • lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declaraţie pe propria răspundere;
  • Cunoașterea calculatorului;
  • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
  • Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
ADS