Lista documentelor necesare pentru participare la concurs

  • Cerere de înscriere la concurs
  • Copia actului de identitate;
  • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  • Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
  • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează,
  • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • Curriculum vitae;
  • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
  • 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.
Avizul este plasat pe paginele :
ADS